Rim

Naredba o kršćanskom nauku


Na blagdan sv. apostola Petra i Pavla upravio je sveti Otac svim biskupima i katoličkim zavodima poruku o potrebi što življe obuke u kršćanskom nauku. Sveti Otac je osnovao u krilo svete saborske kongregacije posebni ured, koji će nadzirati provađanje vjerske obuke u cijelom kršćanskom svijetu. Svaki pojedini biskup morat će svake treće godine točno izvijestiti tom uredu o tome, kako se u njegovoj biskupiji provodi obuka u kršćanskom nauku. Sveti Otac traži, da se ne samo u crkvama, već i po svim katoličkim zavodima obraća najveća pažnja kršćanskomu nauku. Sva muška i ženska katolička društva Papa poziva, da revno posjećuju kršćanski nauk u crkvama. Redovničkim družbama, muškim i ženskim, stavlja na srce, da odgajaju mladiće i djevojke u poznavanju kršćanskoga nauka i crkvene povijesti tako, da uzmognu ovi kasnije sami djelovati kao učitelji kršćanskoga nauka među pukom.

Naročito ima ih se podučiti, da mognu suzbijati kojekakve prigovore, što ih protivnici vjere običavaju iznositi proti katoličkoj vjeri i Crkvi.

U Vrhbosanskoj nadbiskupiji već je u više župa organizovana bratovština kršćanskoga nauka pa će naši župnici u potpunom opsegu udovoljiti najnovijoj naredbi Svetoga Oca, ako po mogućnosti što bolje promiču tu bratovštinu.

Nedjelja 1923./ br. 31/ str 4 i 5